Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

 

1 Rekisterinpitäjä

Lax Co

Niemisjärventie 204, 51360 Koivula

puh. +358 45 324 4848,

 

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Harri Vesanen

Niemisjärventie 204, 51360 Koivula

puh. +358 45 324 4848,

 

3 Rekisterin nimi

Lax Co:n markkinointi-, keikkamyynti ja asiakasrekisteri

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1. Asiakkaat:

1.1 Bändin keikkamyynti tapahtumajärjestäjille

1.2 Bändin yhteydenpito tapahtumajärjestäjiin

1.3 Keikkamyyntien laskutuksen hallinta

1.4 Verkkosivuston kävijöiden seuranta

1.5 Verkkokaupan tuotteiden myynti ja ja asiakaspalvelun yhteydenpito asiakkaisiin

 

2. Verkkosivuston käyttäjät ja verkkokaupan asiakkaat:

2.1. Asiakasrekisteri mahdollistaa Lax Co:n verkkokauppatilausten hallinnoinnin ja asiakaspalvelun yhteydenpidon asiakkaisiin. Asiakasrekisterin yhteystietoja voidaan käyttää yhtyeen uusien äänitteiden markkinointiin.

2.2. Markkinointiviestintää verkkosivuilla ei ole kohdennettua. Verkkokauppaan lisätään tuotenimikkeitä valikoiman lisääntyessä.

2.3. Tilastolliset analyysit. Verkkosivuston asiakkaita seurataan Google Analytics palvelun ja webhotellin kävijätilastojen avulla.

 

5 Rekisterin tietosisältö

 • Nimitiedot:
  • etunimet
  • sukunimi
 • Osoitetiedot:
  • postiosoite
  • postinumero
  • postitoimipaikka
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • IP-osoite
 • Asiakaspalveluun liittyvät tiedot:
  • tilauksen päivämäärä ja kellonaika
  • tilatut tuotteet
  • asiakaspalaute
  • asiakaspalvelutapahtumien tiedot
  • asiakkuuden tilat
 • verkkosivustolla käyttäytyminen
 • Hiiren, kursorin tai muun osoitelaitteen liikkeet Lax Co:n verkkosivuilla

 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin verkkokaupan tilausprosessi on vireillä tai keikkajärjestäjän kanssa tehty sopimus tapahtumassa esiintymisessä on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle.

laxco.fi -verkkosivustolta lähetetyt lomaketiedot poistetaan kolmen (3) vuoden kuluttua lähetyksestä. Asiakas- ja markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot kahdeksan (8) vuoden välein. Sähköpostimarkkinointilistaa Lax Co:llä ei ole.

 

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietolähteinä ovat asiakkaiden itse ilmoittamat laskutus- tai yhteystiedot. Tiedot perustuu asiakkaan sähköpostilla ilmoittamiin tietoihin, tai verkkokaupassa tehdyn tilauksen tilaustietoihin.
Asiakkaiden tiedot saadaan suostumuksella häneltä itseltään henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

Lax Co:n omassa toiminnassa kertyviä tietoja täydennetään tarvittaessa yleisesti saatavilla olevien yritystietolähteiden (kuten YTJ:n ja TIEKE:n) kautta tai näiden puuttuessa kohdetahon verkkosivuilla julkisesti esillä olevilla tiedoilla.

 

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Keikkajärjestäjien, järjestäjien yhteyshenkilöiden ja verkkokaupan asiakkaiden yhteystietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin. Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa, kuten esim. väärinkäytösten selvittämisessä ja ehkäisyssä.

Asiakastietoja voidaan siirtää tai luovuttaa asiakkaan tekemän toimeksiannon toteuttamiseksi tai asiakkaan suostumuksella myös väliaikaisiin rekistereihin, kuten tapahtuma- ja kontaktointirekistereihin. Näiden em. väliaikaisten rekistereiden tietoja käsitellään ainoastaan kunkin rekisterin käyttötarkoituksia varten, erikseen informoidulla tavalla.

Laskutustietoja käsitellään ainoastaan Lax Co:n laskutuksesta vastaava henkilö, ja laskutuksessa käytetään paikallista laskutusohjelmistoa jonka asiakasrekisterin tietokannat varmuuskopioidaan Dropbox -pilvipalveluun. Lax Co luovuttaa henkilötietoja perintätoimistolle, kun se on tarpeellista maksujen valvomiseksi.

 

Rekisteröityjen henkilötietoja Lax Co:n lukuun käsittelee:

 • Multim Oy
 • Google LLC.
 • Adobe Systems Incorporated
 • Dropbox, Inc.

 

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti Lax Co ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla mikäli:

 • tiedot siirretään maahan tai ko. maassa sijaitsevaan organisaatioon, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai
 • sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso, tai
 • mikäli rekisteröitävä on antanut siihen suostumuksensa.

 

Milloin mahdollista, Lax Co on valinnut henkilötietojen säilytyspaikaksi tietoturvalliset, Euroopassa sijaitsevat palvelinkeskukset. Jotkin edellä mainituista palveluntarjoajista ja/tai rekisterinkäsittelijöistä saattavat varmuuskopioida tietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle Yhdysvaltoihin. Tiedot varmuuskopioidaan, jotta tiedot olisivat turvassa myös tilanteissa, joissa pääasialliset palvelimet menevät epäkuntoon. Lax Co on varmistanut, että palveluntarjoajat ja/tai rekisterinkäsittelijät ovat liittyneet EU:n ja Yhdysvaltain väliseen ns. Privacy Shield -ohjelmaan (https://www.privacyshield.gov/list), jonka tarkoituksena on varmistaa eurooppalaisten tietojen tietoturvallinen käsittely Yhdysvalloissa.

 

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään Lax Co:n virallisessa osoitteessa lukitussa tilassa. Ulkopuolisten kulku tilaan on estetty. Omatoiminen pääsy tiloihin on sallittua vain yhdistyksen asioista vastaavalle henkilölle. Ulkopuolisten henkilöiden pääsy tiloihin on aina valvottua.

Tietojärjestelmillä tallennettavat ja käsiteltävät tiedot ovat rajattujen ja tehtävään nimettyjen henkilöiden käytettävissä. Käyttö edellyttää kirjautumista tietojärjestelmään. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojärjestelmään sisäänkirjautumiseen tarvittavat pääsytunnukset on ainoastaan yhdistyksen toiminnasta vastaavalla henkilöllä joka vastaa laskutuksesta ja verkkokaupan tilausten hallinnoinnista. Tarvittaessa luovutetaan käyttöoikeus asiakasrekisterin tietoihin ainoastaan Lax Co:n jäsenille jotka koostuvat yhtyeen jäsenistä. Kannattaja jäseniä yhdistyksellä ei ole. Asiakasrekisterin tietojen luovutuksia valvoo yhteyshenkilö. Kaikkia rekisterin tietoja käyttäviä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

10 Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on tasavertainen oikeus tarkastaa, käsitellä, poistaa, korjata ja muokata henkilörekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tietojen edellä luetelluihin toimenpiteisiin voidaan rekisteröidyn toimesta osoittaa, toimeksiantaa ja pyytää käyttäen kaikkia yleisempiä kirjallisia yhteydenottomuotoja. Tarkastus- ja korjaustyöpyyntö on tehtävä kirjallisesti ja lähetettävä allekirjoitettuna yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastus- ja korjaustyöpyynnön käsittely on rekisteröidylle maksutonta. Tietojen tarkastus- ja korjaustyöpyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Tietoja voivat rekisteröidyn puolesta ja erillisestä pyynnöstä käsitellä vain Lax Co:n asiakasrekisteristä vastaava henkilö.

 

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Vastustamisoikeus:

Asiakasrekisteriin rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että Lax Co on käsitellyt henkilötietoja lainvastaisesti tai, että Lax Co:lla ei ole oikeutta käsitellä joitain henkilötietoja.

 

Suoramarkkinointikielto:

Lax Co hankkii verkkomainontaa mm. Facebookilta ja Googlelta. Nämä yhtiöt eivät kuitenkaan koskaan saa rekisteröidyn henkilötietoja Lax Co:n välittämänä, eikä tällaisessa mainonnassa ole kyse suoramarkkinoinnista, vaan se perustuu evästeisiin.

Lax Co ei koskaan myy tai muutoin luovuta henkilötietoja muille tahoille markkinointitarkoituksiin.

 

Poisto-oikeus:

Mikäli rekisteröity kokee, että joidenkin ko. rekisteröityä koskevien tietojen käsittely ei ole tarpeen Lax Co:n tehtävien kannalta, on rekisteröidyllä oikeus pyytää Lax Co:ta poistamaan kyseiset tiedot. Lax Co käsittelee pyynnön, jonka jälkeen tiedot joko poistetaan tai rekisteröidylle ilmoitetaan perusteltu syy, miksi tietoja ei voida poistaa. Mikäli rekisteröity on eri mieltä ratkaisusta, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (https://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html). Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että Lax Co rajoittaa kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

 

Valitusoikeus:

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että hänen henkilötietoja käsitellessä Lax Co rikkoo voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä (https://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html).